.: نشست هم اندیشی برگزاری اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال