صفحه اصلی > مکان برگزاری
.: مکان برگزاری

سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
خیابان خاقانی ۱۰